Home

07:00 - 09:00 "De Goeiemorgen Morgen Show" met Rob

Algemene voorwaarden

Om te adverteren, voor onze wedstrijden of acties, zijn volgende voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden adverteren, sponsoring, publiciteit, reclame.

Art. 1    Alle voorwaarden gelden voor alle verbintenissen tot levering van diensten of producten, tenzij schriftelijk anders luidende voorwaarden die onderling overeengekomen zijn. De klant/koper/adverteerder erkent de voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben en tevens als integrerend deel van de overeenkomst te beschouwen. Zie bestelbon.

Art. 2    Offertes en tarieven worden enkel als inlichting gegeven, onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen nooit enige verbintenis meebrengen.

Art. 3    Contracten of bestelbons afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts bindend na bevestiging of eenvoudig door stilzwijgende uitvoering daarvan.

Art. 4    Alle te publiceren of uit te zenden teksten blijven onderworpen aan controle en kunnen – indien redenen daartoe  worden geweigerd. De adverteerder of zijn zaakvoerder/verantwoordelijke/gerant blijft verantwoordelijk voor de tekstinhoud. Deze moet eerst goedgekeurd worden, alvorens deze naar de studio/voiceover kan. Als de tekst later door de adverteerder aangepast wordt, dan is dat op zijn kosten. De door de klant aangeleverde audiobestanden dienen te voldoen aan de eisen van de radio en moeten tijdig aangeleverd worden. Enkele dagen op voorhand om de planning mogelijk te maken. Indien te laat geleverd, kan het radiostation of de VZW of eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden. Enkel MP3 en WAV bestanden worden aanvaard. Teksten die omgeroepen worden voor sponsoring, reclame of publiciteit, moeten door de handelszaken, bedrijven, particulieren, zelfstandigen, zaakvoerders of anderen schriftelijk goedgekeurd zijn. De radiostations hebben het recht om toegestuurde berichten in te korten tot radiotekst, met daarin de noodzakelijke inhoud.

Art. 5    Alle eventuele klachten omtrent de reclameboodschap dienen binnen de 48 uur na de eerste uitzending en per aangetekend schrijven toe te komen en kunnen nooit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid van MaV producties, VZW ZinFM, VZW Radio Liefkenshoek en Omroep Neteland bij tijdige en gegronde klacht beperkt zich enkel tot rechtzetting.

Art. 6    De adverteerder, die een nog niet uitgevoerd gedeelte van de opdracht tot het doen uitzenden of plaatsen van reclame intrekt, is gebonden aan een herberekening van de prijs in overeenstemming met het reeds uitgezonden of geplaatste gedeelte. De uitgezonden reclame zal altijd aangerekend worden. Een schadeloosstelling voor die verbreking zal aangerekend worden.

Art. 7    Alle overeenkomsten voor 6 maanden of 1 jaar lopen stilzwijgend verder. Na die periode heeft de opdrachtgever het recht steeds schriftelijk op te zeggen.

Art. 8    De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, namelijk Schoetersstraat 52, 2270 Herenthout, ten laatste 10 dagen na factuurdatum ofwel op de vermelde vervaldag op het bankrekeningnummer van het betreffende radiostation/ VZW. Dit rekeningnummer staat vermeld op de factuur.

Art. 9    Iedere klacht dient, om geldig te zijn, per aangetekend schrijven ten laatste binnen de 10 dagen volgend op de ontvangst van de factuur ingediend te worden.

Art. 10  Wanneer de facturen niet op de vervaldag betaald worden, behouden wij ons het recht voor alle tot dan openstaande bedragen te vorderen. Bedragen, die aldus in volle rechten opeisbaar worden. Elke lopende bestelling kan door MaV producties, VZW ZinFM, VZW Radio Liefkenshoek en Omroep Neteland tevens opgeschort of geannuleerd worden tot de volledige betaling is uitgevoerd.

Art. 11  Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het bedrag van de rekening van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met 10% ten titel van vervangingsvergoeding met een minimum van 12,5 €, dit onverminderd de intresten te rekenen vanaf de vervaldag en gelijk aan 1% per maand.

Art. 12  Bij betwisting zijn de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Art. 13  Met HerenthoutFM wordt bedoeld, Omroep Neteland 107.4 FM, vzw Radio Liefkenshoek, uitzendstudio, Bouwelse Steenweg 14, 2270 Herenthout en zendinstallatie Wiekevorstse Steenweg, op de Telenet site, in 2270 Herenthout. 014/51 60 00, www.omroepneteland.be en info@omroepneteland.be

Art. 14  Met ZinFM wordt bedoeld, Omroep Neteland 107.7 FM, vzw ZinFM, uitzendstudio, Bouwelse Steenweg 14, 2270 Herenthout en zendinstallatie Kleerroos 123, op het appartementsgebouw, in 2200 Herentals. 014/51 60 00, www.omroepneteland.be en info@omroepneteland.be

Art.15  Maatschappelijke zetel voor beide radiostations: Schoetersstraat 52, 2270 Herenthout.

Art.16  VZW Radio Liefkenshoek, VZW ZinFM, MaV producties en de medewerkers van de radio of VZW kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de radioteksten, foutieve radiospots die aangeleverd worden door de klant of de inhoud van de radiospot. De klant geeft zijn goedkeuring bij ondertekening van de bestelbon, e-mail of contract en is bij deze verantwoordelijk voor de ganse inhoud van deze reclamespot. De leverancier of de klant zorgt voor de auteursrechten die betaald moeten worden op de radiospot.

Art.17  Omroep Neteland kan nooit een exclusiviteit voor een adverteerder inbouwen, daar concurrentie moet mogelijk zijn. Omroep Neteland kan maximaal 2 dezelfde zaken/activiteiten toelaten, waar de reclamespots niet in hetzelfde uitzendblok zullen terecht komen. Het kan wel zijn dat per uitzenduur, meerdere dezelfde activiteiten voorkomen in drukkere periodes (solden, autosalon, opendeurdagen, zomer,... zoals 3 garages, 3 keukenbouwers, 3 eetgelegenheden,…). Dus enkel mogelijk in drukke periodes, voor korte duur.

Art.18  Deze voorwaarden kunnen online bekeken worden op de website van www.omroepneteland.be eenvoudig bekomen worden door een e-mail op adverteren@omroepneteland.be

Art.19  De klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, wanneer door gelijk welke omstandigheden, de radiospot niet kan uitgezonden worden (Storingen, schade aan de zendinstallatie, heirkracht, stormschade, brand of andere oorzaken). In afspraak kan wel een compensatie van vervangende reclamecampagnes aan de klant door de radio aangeboden worden. De campagnes kunnen dan alleen geprogrammeerd worden op het station waarop de klant een campagne had geboekt, tenzij anders door beide partijen wordt overeengekomen.

Art. 20  Er mag of kan nooit gratis reclame, publiciteit of sponsoring omgeroepen worden, tenzij er een ruil deal werd voorgesteld, welk ook op een bestelbon of contract zijn opgemaakt.

Art. 21  Omroep Neteland werkt niet samen met een reclameregie. De inkomsten worden enkel gebruikt voor de werking en onkosten van de radio.

Art. 22 Radiospots voor Omroep Neteland, worden steeds in bekende studio’s aangemaakt. Tenzij de klant hiervoor geen budget heeft, kan deze met onze huisstemmen aangemaakt worden.

Art. 23 Adverteerders kunnen ons een banner toesturen, welke op onze website kan geplaatst worden.

Art. 24 Een jaarcampagne moet ‘doorlopend’ zijn en mag in normale omstandigheden niet onderbroken worden. Wanneer de adverteerder toch beslist (om welke reden ook) om te onderbreken voor bepaalde –  of onbepaalde duur, kunnen wij geen garantie geven op het behoud van het tarief, de voorwaarden, de radiospot, de exclusiviteit en de heropstart van een bestaande campagne.

Art. 26 Bij een ruildeal publiciteit voor een artikel uit het assortiment van de adverteerder (zowel diensten als producten) dient steeds een bestelbon opgemaakt te worden en zal een factuur voor de waarde aan elkaar overgemaakt worden.

Art. 27 Aan sommige campagnes worden basis radiospots toegevoegd. Deze worden met onze huisstemmen in onze productiestudio aangemaakt. Als deze in de campagne en ook in het tarief zitten, kunnen deze niet op andere radiostations of media toegelaten worden, tenzij de adverteerder deze radiospot aan het voorziene tarief aankoopt. De radiospot door Omroep Neteland aangemaakt mag nooit zonder toestemming elders gebruikt worden. De auteursbijdragen voor deze aangemaakte radiospot is enkel voor lokaal en soms ook regionaal gebruik. Omroep Neteland is eigenaar van de radiospot. De adverteerder krijgt een kopij. Deze mag zonder toestemming op geen enkel ander forum gebracht of gespeeld worden. De adverteerder kan deze daarvoor aankopen.

 

Algemene voorwaarden wedstrijden

Elk jaar geven we doorlopend  prijzen, cadeaus en vrijkaarten weg. Je kan enkel meespelen op de radio of via de website of andere kanalen als dit word aangegeven. Alleen de programmaleiding kan oordelen of een speler recht heeft op winst. Het spel kan nooit in twijfel gebracht worden, onze radiostations kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten.

Hoe kan je meespelen? Dit wordt vermeld in de radiospot, door de programmamaker, sociale media of de website. Om mee te spelen moet je gebruik maken van het opgegeven antwoordmedium, zoals telefoonnummer, e-mail of GSM nummer. Een antwoord op een verkeerd medium kan niet meetellen tot een correct antwoord.

De prijzen worden per post opgestuurd, tenzij anders vermeld. Soms dient de winnaar zelf langs te komen of de gewonnen prijs ergens af te halen (Handelszaken). Ook kunnen vrijkaarten aan de kassa van het evenement liggen. Hiervoor geeft de redactie de namen van de winnaars door. Zij zullen wel op de hoogte gebracht worden per mail of sms.

In geen enkel geval kan de radio aansprakelijk gesteld worden voor welk probleem dan ook.